صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات 

دفتر نوسازي، تحول و فناوری اطلاعات

 

سرپرست دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات:

 سید مجتبی موسویان ریزی

 

 

 ارسال پیام مستقیم رایزنان

 

 

تلفن تماس : 021-22663861

فكس :         021- 22663867  

ارسال پیام : masoumi@tpo.ir

اهداف و وظایف دفتر نوسازی و تحول اداری

  · مطالعه و طراحي Plan Master IT سازمان با همکاري و استفاده از نظـر سـاير واحـدها و نظارت بر پياده سازي و حسن اجراي آن در جهت بهبود و اعمال تغييرات محيطي در سيستم

· انجام مطالعات پايه کاربردي جهت فراهم آوردن زمينه هاي توسعه فن آوري اطلاعات

· مطالعه جهت فراگير کردن فن آوري اطلاعـات و مـديريت متناسـب بـا مختصصـان و مقتضـيات محيطي و بسترسازي براي خودکار سازي و شبکه اي کردن فعاليتهاي سازمان با هدف افزايش کارايي و اثربخشي فعاليتهاي سازمان

· تنظيم خط مشي هاي الزام در زمينه هاي سخت افزار،نرم افزار، داده و شـبکه هـاي رايانـه اي جهت ايجاد نظامهاي مطلوب فن آوري اطلاعات بمنظور پويايي سازمان

· مطالعه جهت فراهم آوردن زمينه ايجاد و توسعه دولت الکترونيکي و خدمات عمومي الکترونيکي

· نظارت بر کليه سرويسهاي اينترنتي و ارتباطي و ارائه سرويسهاي پست الکترونيک سازمان

· نظارت بر کليه امور رايانه و کامپيوتر سازمان

· نظارت بر طراحي ، برنامه نويسي ، تهيه نرم افزار هاي رايانه اي و بانکهاي اطلاعات سازمان

· نظارت بر طراحي و ايجاد سيستمهاي اطلاعـات مـديريت ، اتوماسـيون اداري ، سيسـتم هـاي Less Paper در واحدهاي مختلف سازمان

· طراحي و راه اندازي ، نگهداري و توسعه شبکه هاي ارتباطي

LAN , WAN  نظارت بر نگهداري و پشتيباني از کليه نرم افزارها و سخت افزارها در سازمان· 

· بررسي و انجام مطالعات الزام به منظور اصالت ساختار سازماني دستگاه در تطبيق با برنامه هاي کالن و ملي ، سياستها ، ضوابط و مقررات مربوط

· مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه به منظور توزيع صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تکرار و تداخل وظايف و تعيين تعداد و عناوين پستهاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسايي هاي تشکیلاتي و ساختار سازماني

· بررسي و انجام مطالعات مستمر درخصوص نارسـايي هـا و مشـکلات مربـوط بـه سيسـتمها، فرايندها و روش هاي اختصاصي مشترک و عمومي و ارائه راهنمايي و مشاوره و برنامـه ريـزي براي اصالت و بهسازي آنها با همکاري واحدهاي ذيربط

·  سنجش سطح انگيزش کارکنان و برنامه ريزي الزم براي ارتقاي آن

· شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني ، منابع فيزيکي ، منابع مالي و ... در سازمان

· ارائــه کمــک هــاي فکــري و تخصصــي الزم بــه ســازمان در زمينــه درک و اجــراي مــوثر خط مشي ها و سياست هاي دولت درخصوص افزايش سطح بهره وري و توسعه کارآفريني

· نظارت بر پيگيري اجراي مصوبات و برنامه هاي تحول اداري

· جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي واحدهاي مختلف

· تهيه و تنظيم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهاي سازمان جهت ارائه به مقامات و انجام اقدامات الزام جهت تصويب و مبادله موافقتنامه

· نظارت بر تخصيص بودجه مصوب به واحدها و در صورت لزوم تهيه و تنظيم و اصلاحيه بودجـه جهت تائيد مراجع ذي ربط

· طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي تعيين شده

· نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان

· انجام اقدامات لازم جهت تهيه شناسنامه آموزشي براي کارکنان سازمان

· انجام بررسي هاي لازم در زمينه معيارها، شاخصها و روشهاي ارزشيابي کارکنان سازمان

· انجام اقدامات لازم در زمينه تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن کليه مقدمات و ملزومات مـورد نياز در جهت افزايش رضايت ارباب رجوع سازمان

· اخذ اطلاعات و مستندات از واحد هاي مختلف سازمان جهت تهيه آمار و اطلاعات

· تهيه گزارش و آمار عملکرد واحدهاي مختلف سازمان

· نظارت و پايش طرح ها و پروژه هاي سازمان

· انجام ساير وظـايف مـذکور در بخشـنامه شـماره 1801/79027 مـورخ 82/4/30 سـازمان مديريت و برنامه ريزي کشور