صفحه اصلی > انتصابات 

* انتصاب جناب آقای سپهر دادجوی توکلی به عنوان سرپرست روابط عمومی

* انتصاب جناب آقای مسعود کمالی اردکانی به عنوان مدیرکل دفتر امور بنگاهها

* انتصاب سرکار خانم گلاره حیدری به عنوان معاون مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات

* انتصاب سرکار خانم دکتر فائزه نوروزی به عنوان مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی

* انتصاب جناب آقای دکتر امیر طالبی به عنوان رئیس کمیته ساختار و فناوریهای مدیریت، کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و ...

* انتصاب جناب آقای میرهادی سیدی به عنوان سرپرست معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری

* انتصاب جناب آقای علی علی آبادی به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

* انتصاب جناب آقای رضا تاژور به عنوان مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

* انتصاب سرکار خانم نرگس باقری زمردی به عنوان معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

* انتصاب جناب آقای ایرج معصومی به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات