صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > اداره کل امور مالی و ذیحسابی 


اداره کل امور امور مالی و ذیحسابی


مدیر کل امور مالی و ذیحسابی:

 مجید فلاح جوشقانی

 

تلفن تماس : 22663877-021

فكس : 22663878-021 

ارسال پیام :

 

اهداف و وظایف اداره کل امور مالی و ذیحسابی

  

·         افتتاح حساب هاي بانکي مورد نياز و مراقبت در پرداختها از طريق حسـاب هـاي فـوق در حـد اعتبارات موجود با رعايت سقف پرداختها در حد بودجه مصوب

·         پيگيري دريافت وجوه اعتبارات جاري سازمان براي پرداخت جوايز صادراتي حسب موافقتنامـه بودجه از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و کوشش در جهت جذب اعتبارات مبالغـي در چارچوب مفاد موافقتنامه تنظيمي با هماهنگي دفتر نوسازي و تحول اداري

·         تهيه و صدور درخواست وصول وجوه مربوط به کليه هزينه ها اعم از مستمر و غير مستمر

·         تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي کارکنان، بازنشستگان و موظفين

·         انجام پرداختها و پيش پرداختهاي مربوط به کليه هزينه هـاي اداري و پرسـنلي پـس از تـامين اعتبار

·         وصول و انتقال کليه درآمدها و سپرده ها به حساب هاي مربوط

·         تنظيم دفترها و تسويه حسابهاي مربوط به ديون و تعهدات سازمان

·         تهيه و تامين ارز مورد نياز جهت هزينه هاي ارزي سازمان وفق مقررات

·         تخصيص تنخواه گردان به واحدهاي تابعه برابر مقررات مالي

·         تهيه و تنظيم و نگهداري دفترهاي مورد نياز حساب هاي مختلف سازمان حسب قوانين مربوط

·         ثبت ارقام دريافتي و پرداختي هاي روزانه در دفترهاي مربوطه

·         ثبت اموال و داراييهاي سازمان در دفاتر اموال و نگهداري صورت ريز آنها

·         استخراج گزارش هاي عملکرد مالي سازمان

·         رسيدگي و اظهار نظر در کليه مسائل مالي و حسابرسي سازمان

·         رسيدگي نسبت به کليه اسناد مالي و انطباق آنها با مقررات و دستورات صادره

·         رسيدگي به اسناد مخارج اداري و حقوق و مزايا از نظر وجود مدارک لازم