صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی 

 اداره كل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 

 

مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی :

عذرا آقاجانی

 

تلفن تماس : 021-22664059

فكس :021- 22663881  

ارسال پیام :

 

اهداف و وظایف اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 

·         ·         تهيه و صـدور احکـام و نامـه هـاي اداري مربـوط بـه اسـتخدام ، انتصـاب ،ترفيـع ، مزايـا و فوق العاده ها ، انتقال ، تعليق ، مرخصي ، بازنشستگي و امور مرخصي کارکنان

·         جمع آوري و طبقه بندي و تنظيم آمار و اطلاعات پرسنلي و بهنگام نمودن آن

·         نظارت بر اجراي قوانين اداري و استخدامي و کار و امور اجتماعي در مورد کليه کارکنان رسمي ، پيماني و تامين اجتماعي وفق مقررات

·         رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان در خصوص موارد ارجاع شده از طرف مقامات ذيصلاح

·         ضبط و ثبت کليه سوابق پرسنلي و درج آن در پرونده هاي مستخدمين به منظور دسترسي به آن در هر زمان

·         همکاري در برنامه ريزي و پيش بيني تامين نيروي انساني مورد نياز و اخـذ مجـوز اسـتخدام از مراجع ذيصلاح در چارچوب قانون برنامه

·         خريد مايحتاج و ملزومات طبق مقررات قانوني و آئين نامه مالي معاملاتي سازمان و تحويـل بـه انبار

·         حفظ و نگهداري اموال و دارائيها اعم از منقول و غير منقول

·         تحويل و تحول کالاها و اموال سازماني و غيره در مقابل حواله انبار و قبض و رسيد

·         کنترل موجودي انبارها به منظور حصول اطمينان از صحت عمليات انجام شده و انطباق موجودي اموال با دفاتر حساب اموال

·         نگهداري و حفظ و حراست از ساختمان ، تجهيزات ، وسايل سازمان و انجام اقدامات احتيـاطي اوليه مناسب در زمان بروز حوادث و آماده نگهداشتن کپسولهاي آتش نشاني

·         نظارت مناسب و دقيق در انجام کارهاي ساختماني و پيمانکاران خدمات نظـافتي و بهداشـتي و رستوران

·         تنظيم برنامه سرويس اياب و ذهاب کارکنان و نظارت بر پيمانکاران مربوطه

·         انجام امور مربوط به تعمير، نصب و راه انـدازي تاسيسـات و سـاختمانهاي اداري در چـارچوب ضوابط مبالغي از سوي مقام مافوق

·         دريافت ، ثبت و توزيع مکاتبات وارده در سيستم دبيرخانه و ارسال نامه ها و ابـلاغ مصـوبات و بخشنامه ها و دستورات به واحدهاي مختلف سازمان

·         انجام امور مربوط به نگهداري سوابق مکاتبات و بايگاني اسناد

·         انجام کليه امور مربوط به ارسال مراسلات و نامه رساني

·         بررسي نيازمنديهاي رفاهي کارکنان سازمان و تهيه و تدوين طرحهاي رفاهي مربوطه

·         تأمين نيازمنديهاي رفاهي کارکنان در بخش هاي بيمه ، تسهيلات ، امور فرهنگي و حمايـت از تعاوني هاي کارکنان ، کمک هاي نقدي و غيرنقدي .