سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

گزارش برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران در تراز جهانی
در راستای دستیابی به اهداف آموزشی سازمان، توانمند سازی مهارت ها و ارتقاء دانش همکاران، مطابق هماهنگی های بعمل آمده درنیمه دوم سال 96 از تعداد 10 دوره آموزشی تخصصی برنامه ریزی شده، مجموعاً 5 دوره با عناوین و مشخصات جدول ذیل برای تعداد 47 نفر و به میزان 1128 نفر ساعت از طریق مدرسان برجسته بین المللی و عمدتاً از کشور فرانسه برگزار شد.
٠٧:٥٩ - 1397/02/11
برگزاری اولین جلسه کارگاه مشاوره ای – آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان
برگزاری نشست های تخصصی با موضوع اجلاس کمیسیون های مشترک و توافق های تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران
اطلاعیه ها