سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

اولین جلسه کارگاه آموزشی سیاست گذاری تجاری برگزار شد.
اولین جلسه کارگاه آموزش سیاست گذاری تجاری تحت عنوان « آسیب شناسی سیاست گذاری تجاری در ایران» با حضور آقای دکتر محمدحسین ادیب استاد برجسته و صاحب نام اقتصاد کشورمان، برگزار گردید.
٢٠:١٨ - 1395/12/24
خسروتاج: همه ما باید از چشم‌اندازی که سازمان در پیش رو دارد، تصویر روشنی داشته باشیم
اعلام راه اندازی پورتال معاونت توسعه مدیریت و منابع
اطلاعیه ها